Suplementacja inozytolu u przedwcześnie urodzonych niemowląt z zespołem zaburzeń oddechowych ad 6

Trzynaścioro dzieci, które otrzymywały inozytol miało retinopatię, w porównaniu z 21 osobami, które otrzymywały placebo (13 procent vs. 26 procent, P = 0,022). Siedem niemowląt otrzymujących placebo, ale żaden z tych, którym podano inozytol, nie chorował na stadium 4 (9 procent w porównaniu do 0 procent, P = 0,012). Tabela 6. Tabela 6. Retinopatia w wieku przedwczesnym u przeżywających niemowląt w grupach badanych w dostosowanym wieku jednego roku * Wskaźnik retinopatii bliznowatej u niemowląt w dostosowanym wieku jednego roku przedstawiono w Tabeli 6. Znacznie mniej niemowląt w grupa inozytolu miała chorobę bliznowatą (12 procent) niż w grupie placebo (27 procent). Żadne z dzieci, którym podano inozytol, nie miało zajętego nasilenia IV stopnia, natomiast sześć niemowląt otrzymujących placebo miało odwarstwienie siatkówki i ślepotę.
Kontynuacja
Siedem niemowląt w grupie placebo i czterech w grupie inozytolu zmarło po okresie noworodkowym; przyczyną zgonu była dysplazja oskrzelowo-płucna w sześciu podanych placebo iw jednym inozytolu (tabela 4). W wieku 38 tygodni postkonceptualnych 13 niemowląt z grupy placebo (17 procent) i 13 z grupy inozytolu (13 procent) miało dysplazję oskrzelowo-płucną.
Tabela 7. Tabela 7. Rozwój neuronowy przeżywających niemowląt w skorygowanym wieku jednego roku * Rozwój neurologiczny niemowląt, które przeżyły, podsumowano w Tabeli 7. Nie było różnic między grupami badanymi pod względem częstości lub nasilenia rozwoju neuronów. upośledzenia. Dzieci z porażeniem mózgowym miały spastyczną diplegię (sześć w grupie placebo i trzy w grupie inozytolu), tetraplegię (jedną w grupie placebo) lub hemiplegię (jedną w grupie placebo i cztery w grupie inozytolu).
Poziomy inozytolu w surowicy
Rysunek 3. Rysunek 3. Średnie (. SE) stężenia inozytolu w surowicy podczas pierwszych pięciu dni życia. Grupa inozytolu miała znacząco wyższe stężenia inozytolu w surowicy niż grupa placebo w ciągu pierwszych dwóch tygodni życia (dni do 7, .0,01 na podstawie analizy wariancji, dzień 15, P = 0,05).
Stężenie inozytolu w surowicy było wyższe u niemowląt przyjmujących inozytol niż w grupie placebo (ryc. 3). Wartości u niemowląt, które uzyskały dobre wyniki (tych, które przeżyły bez dysplazji oskrzelowo-płucnej lub retinopatii stopnia czwartego przedwczesnego) porównano z wartościami u niemowląt, które miały słabe wyniki (zmarłe dzieci, miały dysplazję oskrzelowo-płucną lub miały retinopatię czwartego stopnia wcześniactwa ) poprzez analizę kowariancji, w której wiek ciążowy służył jako zmienna niezależna. W grupie placebo, średnie (. SE) stężenie inozytolu w surowicy w dniach 2 do 7 wynosiło 298 . 32 .mol na litr u niemowląt, które miały złe wyniki, w porównaniu z 496 . 35 .mol na litr u osób z dobrymi wynikami (P <0,01). W grupie inozytolu stężenia u niemowląt z dobrymi wynikami były podobne do stężeń u niemowląt o słabych wynikach (odpowiednio 633 . 75 i 695 . 88 .mol na litr, P = 0,5).
Ustaliliśmy, w jakim stopniu wynik może być przewidziany przez stężenie inozytolu w surowicy podczas drugiego do siódmego dnia życia. Wartość odcięcia dla średniego stężenia inozytolu w surowicy dającego maksymalną wartość predykcyjną wynosiła 380 .mol na litr
[podobne: małgorzata mikulik, nebbud dla dzieci, cezas lublin ]