Lewe urządzenie Ventricular Assist i terapia lekowa w celu odwrócenia niewydolności serca ad

Uzasadnienie tej formy terapii zostało opisane wcześniej.7 Przeprowadziliśmy prospektywne badanie tej terapii skojarzonej. Metody
Pacjenci
Populacja badana składała się z pacjentów, którzy otrzymali urządzenie wspomagające lewą komorę HeartMate w Harefield Hospital, Harefield, Wielka Brytania, dla kardiopatii niedokrwiennej, przy braku histologicznych objawów ostrego zapalenia mięśnia sercowego, i którzy stali się klinicznie stabilni 4 lub więcej tygodni po wprowadzeniu urządzenie. Wskazaniem do wprowadzenia urządzenia wspomagającego lewą komorę było rozwinięcie się ciężkiej niewydolności serca, która nie reagowała na intensywne leczenie medyczne, w tym wsparcie inotropowe, z dowodami zbliżającej się lub rzeczywistej niewydolności wielonarządowej z powodu małej pojemności minutowej serca. Badanie zostało zatwierdzone przez komisję etyczną Royal Brompton and Harefield National Health Service Trust. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Terapia farmakologiczna
Zarządzanie farmakologiczne składało się z dwóch etapów. W pierwszym etapie (mającym na celu wzmocnienie odwrotnej remodelingu) leczenie czterema lekami rozpoczęto natychmiast po odstawieniu od pacjenta terapii inotropowej z odpowiednim odzyskiem narządów. Cztery leki i maksymalne rozcieńczone dawki były następujące: lizynopryl, 40 mg na dobę; karwedylol, 50 mg dwa razy na dobę; spironolakton, 25 mg na dobę; i losartan, 100 mg na dobę.
Drugi etap farmakoterapii został wprowadzony po osiągnięciu maksymalnej regresji w lewej końcoworozwojowej średnicy lewej komory, podczas gdy urządzenie wspomagające lewą komorę było na miejscu. Gdy utrzymywano stałą wielkość lewej komory przez co najmniej 2 tygodnie, zgodnie z oceną echokardiograficzną, klenbuterol podawano w początkowej dawce 40 .g dwa razy na dobę, następnie w dawce 40 .g trzy razy na dobę, a na koniec w dawce 700 .g trzy razy dziennie. Dawkę dostosowano tak, aby utrzymać tętno spoczynkowe na poziomie poniżej 100 uderzeń na minutę. Przed rozpoczęciem stosowania klenbuterolu karwedilol został zastąpiony przez selektywny bisoprolol .1-blokera.
Monitorowanie odzyskiwania
Badanie echokardiograficzne wykonano przed implantacją, a następnie co tydzień po implantacji przez pierwszy miesiąc, co 2 tygodnie przez 6 miesięcy, a następnie co miesiąc. W pierwszym miesiącu pomiary uzyskano, gdy włączone było urządzenie wspomagające lewą komorę. Po 4. tygodniu pomiary uzyskano zarówno po włączeniu urządzenia, jak i po jego wyłączeniu (po podaniu 10000 jm heparyny i ręcznemu pompowaniu trzy razy co 15 sekund, aby zapobiec stagnacji krwi wewnątrz pompy) po 5 i 15 minutach. Mierzyliśmy średnicę lewej komory podczas skurczu i rozkurczu, frakcję wyrzutową (zgodnie ze wzorem elipsy dla określenia objętości pojedynczej płaszczyzny) i średnicę lewego przedsionka. Zawór dopływowy urządzenia wspomagającego lewą komorę oceniano również pod kątem oznak niedomykalności.
Jeśli urządzenie wspomagające lewą komorę można zatrzymać na 20 minut bez żadnych skutków ubocznych, przeprowadzono 6-minutowy test chodzenia, z powtarzanymi pomiarami echokardiograficznymi w celu określenia rezerwy inotropowej. Gdy pacjenci byli w stanie przejść 450 mw 6 minut, gdy urządzenie było wyłączone, bez pogorszenia pomiarów echokardiograficznych, testy wysiłkowe krążenia wykonywano co miesiąc z włączonym urządzeniem i bez niego.
Cewnikowanie serca wykonano przed implantacją, przed rozpoczęciem leczenia klenbuterolem i przed eksplantacją
[patrz też: pomoc psychologiczna online, nfz łódź przeglądarka skierowań, odbudowa zęba na włóknie szklanym cena ]
[więcej w: szpinakowa wróżka, artech rybnik, szułdrzyński twitter ]