Królicze antytynocyty globulin a Basiliximab w transplantacji nerek ad

Rozpoczęcie tego leczenia podczas przeszczepu jest na ogół związane z mniejszą częstością opóźnionej czynności przeszczepu i tendencją do mniejszej częstości ostrego odrzucenia. [4,5] Krótkie kursy i przedłużone kursy wydają się mieć podobną skuteczność.16 Basiliximab, najczęściej stosowany interleukin 2 antagonistów receptora, 13 jest podawany zarówno śródoperacyjnie, jak iw dniu pooperacyjnym 4. Porównano bezpieczeństwo i skuteczność bazyliksymabu i globuliny antytocytowej (każdy podawany śródoperacyjnie i przez następne 4 dni) u pacjentów z wysokim ryzykiem ostrego odrzucenia lub opóźnionej czynności przeszczepu. który otrzymał allograft nerkowy od zmarłego dawcy. Metody
Projekt badania
To prospektywne, zrandomizowane, międzynarodowe badanie zostało zaprojektowane w celu porównania bezpieczeństwa i skuteczności króliczej globuliny antymitocytowej i bazyliksymabu do terapii indukcyjnej u pacjentów, którzy byli w grupie wysokiego ryzyka ostrego odrzucenia lub opóźnionej czynności przeszczepu i którzy otrzymali przeszczep nerki od zmarłego dawcy. Projekt, zbieranie danych i analiza zostały wykonane przez sponsora, Genzyme, który przechowuje dane pierwotne. Wszyscy autorzy dokonali przeglądu danych, potwierdzili prawdziwość i kompletność analiz danych i danych oraz napisali manuskrypt.
Rysunek 1. Rysunek 1. Przydział leczenia, obserwacja i analiza. Badanie zostało zatwierdzone przez instytutową komisję odwoławczą w każdym miejscu, a pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów. Wszyscy pacjenci zostali losowo przydzieleni do otrzymywania globuliny antytynocytowej lub bazyliksymabu przed przeszczepieniem, zgodnie z randomizacją zmiennych 1: w każdym centrum badawczym. Przydziały do leczenia przydzielono losowo w niezależnym ośrodku. Pacjentów obserwowano przez 12 miesięcy lub do czasu, gdy zostali oni wycofani z badania lub zostali straceni do obserwacji (ryc. 1).
Kryteria włączenia i wyłączenia
Tabela 1. Tabela 1. Kryteria kwalifikowalności według czasu zimnego niedokrwienia Allographt. Tylko kandydaci dorosli na przeszczepy nerki od zmarłych dawców byli brani pod uwagę przy rejestracji. Kwalifikowalność określano na podstawie czasu trwania niedokrwienia na zimno i innych czynników ryzyka dawcy i biorcy (Tabela 1). Jeden lub więcej z tych czynników, które narażają odbiorcę na wysokie ryzyko ostrego odrzucenia lub opóźnionej czynności przeszczepu, były wymagane do zakwalifikowania się.
Pacjenci byli wykluczani, jeśli otrzymywali leczenie immunosupresyjne przed przeszczepieniem; otrzymali badany lek w ciągu ostatnich 30 dni; posiadał znany przeciwwskazanie do podania globuliny antytynocytowej lub bazyliksymabu; podejrzewano lub stwierdzono zakażenie lub były seropozytywne pod względem antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg), przeciwciała przeciwko antygenowi rdzeniowi zapalenia wątroby typu B (anty-HBcAg), wirusowi zapalenia wątroby typu C (HCV) lub ludzkiemu wirusowi niedoboru odporności (HIV); lub miał raka (z wyjątkiem nieczerniakowego raka skóry) w ciągu ostatnich 2 lat. Kobiety w ciąży, matki karmiące i kobiety w wieku rozrodczym, które nie stosowały prezerwatyw ani doustnych środków antykoncepcyjnych zostały wykluczone.
Terapia indukcyjna
Pacjenci z grupy globulin antytynocytów otrzymywali acetaminofen i difenhydraminę przed otrzymaniem globuliny antybiotykowej (1,5 mg na kilogram masy ciała podanej dożylnie), którą rozpuszczono zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.
[przypisy: pomoc psychologiczna online, mąka z migdałów, kalkulator bim ]
[hasła pokrewne: cezas lublin, ttw katowice, kielecka izba aptekarska ]